معرفی

مشخصات فردی

سیدجلیل حسینی اجدادنیاکی

نام - نام خانوادگی : سیدجلیل   حسینی اجدادنیاکی

پست الکترونیکی : j_hosseini@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقصاد عمومی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : بوپال هند

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : جامیا ملیا اسلامیا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : اقتصاد کشاورزی و بانکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : بنارس هند

سوابق اجرایی

مدیر گروه  امور بانکیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن بانکداری دانشکدهتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت امور بانکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

سیدجلیل حسینی اجدادنیاکی
سیدجلیل حسینی اجدادنیاکی

مرتبه علمی :
    استادیار
^